Tytuł Projektu: KREATYWNE SZKOŁY WIEJSKIE

Numer umowy: UDA-RPSL. 11.01.04-24-03D7/19-001

Kwota projektu: 1.909.996,90 zł

Numer projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-03D7/19-001

Okres realizacji Projektu: 2020-09-01 – 2022-07-31

„KREATYWNE SZKOŁY WIEJSKIE” to projekt skierowany do 7 wiejskich Szkół Podstawowych w woj. Śląskim:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Bieżeniu, ul. Szkolna 1, 42-133 Bieżeń
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie, ul. Południowa 138, 42-100 Lgota
  3. Szkoła Podstawowa w Mysłowie, ul. Myszkowska 22, 42-350 Mysłów
  4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce, ul. Kozubnicka 5, 43-353 Porąbka
  5. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Dzieci Fatimskich w Rybnej, ul. Szkolna 5, 42-231 Rybna
  6. Szkoła Podstawowa z oddziałami Przedszkolnymi Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Szkolna 42, 34-331 Rychwałdek
  7. Szkoła Podstawowa w Winownie, ul. Szkolna 1, 420350 Winowno

W projekcie założono udział 304 Uczniów w ww. szkołach oraz 48 Nauczycieli . Projekt zakłada wzmocnienie potencjału edukacyjnego i edukacyjno-terapeutycznego ww. szkół oraz podniesienie o co najmniej 40% kompetencji kluczowych i właściwych postaw, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, umiejętności pracy metodą eksperymentu. Ponadto zakłada wzmocnienie efektów kształcenia Uczniów Niepełnosprawnych oraz podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK oraz oprogramowania edukacyjnego, nauczaniem z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych a także pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadania, które będą realizowane w ramach projektu:

•AKADEMIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI

Kształtowanie i rozwijanie u Uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie matematyki/fizyki/chemii/biologii/geografii/przyrody-wyrównanie braków w wiedzy i kompetencji Uczniów, zachęcenie do nauki poprzez wykorzystanie narzędzi TIK(komputerowych gier dydakt.)oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze skierowane do zainteresowanych Uczniów klas 4,5,6,7,8 Szkół Podstawowych.

• AKADEMIA. EKSPERYMENTU

Zajęcia w formie projektów edukacyjnych, jako projekt łączący wiadomości i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Prowadzone w oparciu o METODĘ EKSPERYMENTU problemowego najbardziej angażującą Uczniów z wykorzystaniem WEBQUESTÓW.

Metoda Eksperymentu zakłada na Zespoły Doświadczalne przemyślenie wybranego problemu, jego sformułowanie, określenie celów, hipotez, doświadczalnego zweryfikowania hipotezy, technik wykonania obserwacji, doświadczeń i pomiarów, tworzenie szczegół. procedur i instrukcji wykonawczych(planu pracy).

ZD będą korzystać z informacji/wiedzy i rozwijać kompetencje kluczowe z różnych dziedzin, zgodnie z opracowanym scenariuszem.

• AKADEMIA KREATYWNEGO WSPOMAGANIA

Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszenia trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych. Zajęcia stanowią uzupełnienie oferty szkoły.

Zajęcia skierowane do wszystkich zainteresowanych Uczniów z niepełnosprawnością szkół podst. objętych wsparciem.

W ramach realizacji nauczyciele zostaną objęci szkoleniami z zakresu:

•MUZYKOTERAPII – wykorzystuje świat dźwięków i ruch do wspomagania człowieka w rozwoju emocjonalnym, społecznym i ruchowym. Zakres oddziaływań terapeutycznych obejmuje:

•METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE – Nazwa metody wyraża jej główną ideę tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej met. wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Wykorzystywana do terapii dzieci z autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

•ARTETERAPII – poprzez świadome działanie artystyczne pozwala na rozwiązanie wielu problemów. Wykorzystuje w tym celu formy plastyczne. Stosowane są różnorodne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, collage, techniki łączone. Wybór formy jest równie ważny, jak i stworzone dzieło. Spontaniczne rysowanie pozwala nam na ekspresję problemów, uczuć, lęków, pragnień-w bezpieczny sposób. Techniki te dają szansę na zmniejszenie napięcia i niepokoju, kontrolę emocji.