Poznaj nasze Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich  powstało w 1990 roku jako odpowiedź świeckich na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II „Ku nowej ewangelizacji”.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i stawia sobie za cel troskę o integralny rozwój osoby ludzkiej, poprzez realizację działalności dydaktycznej, opiekuńczo – wychowawczej, a w szczególności przez zakładanie i prowadzenie szkół na różnym poziomie kształcenia, w środowiskach  wiejskich i miejskich.

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit i wszystkie środki przeznacza na realizację celów statutowych. Stowarzyszenie prowadzi 120 szkół i przedszkoli.

Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje również poprzez: wspieranie rodziny i jej funkcji, działalność opiekuńczo – wychowawczą, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci
i młodzieży, działalność kulturową, promocję i organizację wolontariatu, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Za swoją działalność Stowarzyszenie zostało laureatem konkursu „Pro Publico Bono”, organizowanego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów.

W 2019 r. Stowarzyszenie brało udział  w obradach Okrągłego Stołu Edukacyjnego.