Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek szkoły SPSK Kutno ul. Reja 6 – etap II

Częstochowa, 28.02.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022
dotyczące zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa i zmiana
sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek szkoły SPSK Kutno
ul. Reja 6 – etap II”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa
tel. 34 322 33 84; e-mail: biuro@spsk.edu.pl
NIP 573 11 78 057, REGON 150002669

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania publicznego pn. „Przebudowa
i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek szkoły SPSK
Kutno ul. Reja 6 – etap II”.

2. Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych, w tym:

 1. prace ogólnobudowlane,
 2. prace wykończeniowe pomieszczeń,
 3. docieplenie stropodachu,
 4.  docieplenie elewacji,
 5. montaż platformy dla osób niepełnosprawnych,
 6. roboty elektryczne,
 7. instalacje sanitarne.

3. Szczegółowy wykaz prac oraz dokumentacja techniczna potrzebna do złożenia oferty
dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,
ul. Łukasińskiego 24.

4. Informacji w sprawie Zapytania udziela:
Robert Kamiński, tel.: 503 657 250,
e-mail: robert.kamiński@spsk.edu.pl

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2022 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez Oferenta.

str. 2

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2022 r. do godz. 9.00
1) za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Zamawiającego,
2) osobiście w biurze Stowarzyszenia, ul. Łukasińskiego 24, w godz. 9.00 – 15.00,
3) przesyłając zeskanowane dokumenty na adres e-mail: biuro@spsk.edu.pl
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.

VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.03.2022 r. o godz. 12.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – CENA = 100 %.

2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta o najniższej cenie brutto za wykonanie całego
zamówienia oraz która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe:
https://www.spsk.edu.pl

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym
w treści zapytania ofertowego.

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania
ofertowego, w szczególności w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dokumenty:
FORMULARZ OFERTOWY – zał. 1

KLAUZULA RODO – zał. 3

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem w okresie od 31.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – wybór oferty

Czerwienne, dn. 28.01.2022 r.

Zamawiający informuje, że postępowanie na realizację zadania pn.: Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem w okresie od 31.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zostało rozstrzygnięte.

Postępowanie prowadzone było w trybie „zapytania ofertowego”, na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu wyboru wykonawcy w ramach projektów zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami.

Zawiadamiamy, że najkorzystniejszą ofertę na całość zadania złożyła firma:

F.H.U. „Anik” Czerwienne 251A,

34-407 Czerwienne

 • Cena za 1 km na trasie I – 4,00 zł/brutto
 • Cena za 1 dzień dowozu na trasie I – 414,40 zł/brutto
 • Cena za 1 km na trasie II – 4,00 zł/brutto
 • Cena za 1 dzień dowozu na trasie II – 260,00 zł /brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

Cena była jedynym kryterium wyboru. Wybrana oferta była jedyną złożoną ofertą w terminie.

Informacja o wyborze oferty – Czerwienne(DOC)

DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAJĘCIA DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CZERWIENNEM W OKRESIE OD 31.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich zaprasza do złożenia oferty  na realizację usługi pn.:
Dowóz osób niepełnosprawnych  na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem.

Formularze do pobrania:

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki dla 6 szkół w celu realizacji wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

Szczegółowy wykaz szkół i kwot dofinansowania zamieszczony zostaje poniżej.

Nazwa szkoły

Kwota wsparcia finansowego w zł.

Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny Kowalskiej w Drobnicach

3840,00

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Dzieci Fatimskich w Rybnej

10020,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców Śląskich w Dębniku

13800,00

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. bp. Teodora Kubiny   w Wieluniu

10196,00

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grabinie

10126,00

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Świętej Rity w Opolu.

 

18258,00

 

 

KREATYWNE SZKOŁY WIEJSKE

KREATYWNE SZKOŁY WIEJSKE

Tytuł Projektu: KREATYWNE SZKOŁY WIEJSKIE

Numer umowy: UDA-RPSL. 11.01.04-24-03D7/19-001

Kwota projektu: 1.909.996,90 zł

Kwota dofinansowania: 1.718.997,21 zł

Numer projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-03D7/19-001

Okres realizacji Projektu: 2020-09-01 do 2023-06-30

„KREATYWNE SZKOŁY WIEJSKIE” to projekt skierowany do 7 wiejskich Szkół Podstawowych w woj. Śląskim:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Bieżeniu, ul. Szkolna 1, 42-133 Bieżeń
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie, ul. Południowa 138, 42-100 Lgota
 3. Szkoła Podstawowa w Mysłowie, ul. Myszkowska 22, 42-350 Mysłów
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce, ul. Kozubnicka 5, 43-353 Porąbka
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Dzieci Fatimskich w Rybnej, ul. Szkolna 5, 42-231 Rybna
 6. Szkoła Podstawowa z oddziałami Przedszkolnymi Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Szkolna 42, 34-331 Rychwałdek
 7. Szkoła Podstawowa w Winownie, ul. Szkolna 1, 420350 Winowno

W projekcie założono udział 304 Uczniów w ww. szkołach oraz 48 Nauczycieli . Projekt zakłada wzmocnienie potencjału edukacyjnego i edukacyjno-terapeutycznego ww. szkół oraz podniesienie o co najmniej 40% kompetencji kluczowych i właściwych postaw, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, umiejętności pracy metodą eksperymentu. Ponadto zakłada wzmocnienie efektów kształcenia Uczniów Niepełnosprawnych oraz podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK oraz oprogramowania edukacyjnego, nauczaniem z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych a także pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadania, które będą realizowane w ramach projektu:

•AKADEMIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI

Kształtowanie i rozwijanie u Uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie matematyki/fizyki/chemii/biologii/geografii/przyrody-wyrównanie braków w wiedzy i kompetencji Uczniów, zachęcenie do nauki poprzez wykorzystanie narzędzi TIK(komputerowych gier dydakt.)oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze skierowane do zainteresowanych Uczniów klas 4,5,6,7,8 Szkół Podstawowych.

• AKADEMIA. EKSPERYMENTU

Zajęcia w formie projektów edukacyjnych, jako projekt łączący wiadomości i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Prowadzone w oparciu o METODĘ EKSPERYMENTU problemowego najbardziej angażującą Uczniów z wykorzystaniem WEBQUESTÓW.

Metoda Eksperymentu zakłada na Zespoły Doświadczalne przemyślenie wybranego problemu, jego sformułowanie, określenie celów, hipotez, doświadczalnego zweryfikowania hipotezy, technik wykonania obserwacji, doświadczeń i pomiarów, tworzenie szczegół. procedur i instrukcji wykonawczych(planu pracy).

ZD będą korzystać z informacji/wiedzy i rozwijać kompetencje kluczowe z różnych dziedzin, zgodnie z opracowanym scenariuszem.

• AKADEMIA KREATYWNEGO WSPOMAGANIA

Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszenia trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych. Zajęcia stanowią uzupełnienie oferty szkoły.

Zajęcia skierowane do wszystkich zainteresowanych Uczniów z niepełnosprawnością szkół podst. objętych wsparciem.

W ramach realizacji nauczyciele zostaną objęci szkoleniami z zakresu:

•MUZYKOTERAPII – wykorzystuje świat dźwięków i ruch do wspomagania człowieka w rozwoju emocjonalnym, społecznym i ruchowym. Zakres oddziaływań terapeutycznych obejmuje:

•METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE – Nazwa metody wyraża jej główną ideę tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej met. wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Wykorzystywana do terapii dzieci z autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

•ARTETERAPII – poprzez świadome działanie artystyczne pozwala na rozwiązanie wielu problemów. Wykorzystuje w tym celu formy plastyczne. Stosowane są różnorodne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, collage, techniki łączone. Wybór formy jest równie ważny, jak i stworzone dzieło. Spontaniczne rysowanie pozwala nam na ekspresję problemów, uczuć, lęków, pragnień-w bezpieczny sposób. Techniki te dają szansę na zmniejszenie napięcia i niepokoju, kontrolę emocji.

 

KONFERENCJA Kategorie (Nie)obecne w edukacji Wychowanie – Kształcenie – Rozwój

KONFERENCJA Kategorie (Nie)obecne w edukacji Wychowanie – Kształcenie – Rozwój

Z radością informujemy, że 24 września 2021 wielu naszych dyrektorów i nauczycieli SPSK weźmie udział w Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. pt. „Kategorie (nie)obecne w edukacji. Wychowanie, kształcenie rozwój”.  Podczas Konferencji zostanie przedstawione wykorzystanie gry online w celu rozwiązania problemu przedwczesnego opuszczania systemu edukacji i ograniczenia zaburzeń zachowania wśród uczniów. www.projectgame.eu. Jeśli ktoś chciałby dołączyć zdalnie do konferencji (jedynie na jej pierwszą część do obiadu), to podajemy link do konferencji.

 Ulotka informacyjna

Program konferencji

Transmisja konferencji:

 

Zdjęcia z wydarzenia:

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:

Osi priorytetowej III -Gospodarka niskoemisyjna

Działania 3.2 -Efektywność energetyczna

Poddziałania 3.2.1 -Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku”

wartość projektu: 936.396,00

wkład Funduszy Europejskich: 738.237,08

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców Śląskich w Dębniku. Działania planowane w ramach głębokiej, kompleksowej termomodernizacji obiektu to: modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu szkoły, zamontowanie instalacji solarnej dla potrzeb przygotowania c.w.u. wraz z montażem rozprowadzeń ciepłej wody do punktów poboru, wymiana istniejących okien i drzwi.

Szkoła w Lgocie po raz drugi otrzymała grant w programie mPotęga

Szkoła w Lgocie po raz drugi otrzymała grant w programie mPotęga

W tym roku Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie po raz drugi otrzymała grant w programie mPotęga . Z ponad 700 projektów do realizacji wybrano 263.

W ramach projektu uczniowie będą poznawać praktyczne zastosowania matematyki. Poznają zastosowanie i działanie urządzeń do pomiarów ekologicznych: temperatury, siły wiatru, natężenia hałasu. Przeprowadzą analizę wyników za pomocą wykresów i tabel w Excelu. Kolejnym etapem będzie poznawanie źródeł energii odnawialnej oraz metod badania czystości powietrza. W dwóch miejscowościach zostaną umieszczone czujniki smogu dzięki którym uczestnicy projektu będą monitorować czystość powietrza. Zostanie zorganizowany wyjazd na warsztaty o energii odnawialnej oraz konferencje dla mieszkańców na temat ekologii i wyników naszych badań. Stworzymy quiz przyrodniczy z zastosowaniem programu Scratcha i robotów ozobot. Koordynatorem projektu w szkole jest mgr inż. Ewa Izydorczyk – nauczyciel matematyki i informatyki.

O mPotędze

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród uczniów i zachęca nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu.

Program obejmuje dzieci uczące się co najmniej w 4. klasie szkoły podstawowej oraz w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. O granty mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, biblioteki publiczne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Aktywna tablica – edycja 2017

Aktywna tablica – edycja 2017

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „ Aktywna tablica ” – edycja 2017, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich otrzymało dofinansowanie dla 33 swoich placówek