Częstochowa, 28.02.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022
dotyczące zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa i zmiana
sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek szkoły SPSK Kutno
ul. Reja 6 – etap II”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa
tel. 34 322 33 84; e-mail: biuro@spsk.edu.pl
NIP 573 11 78 057, REGON 150002669

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania publicznego pn. „Przebudowa
i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek szkoły SPSK
Kutno ul. Reja 6 – etap II”.

2. Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych, w tym:

 1. prace ogólnobudowlane,
 2. prace wykończeniowe pomieszczeń,
 3. docieplenie stropodachu,
 4.  docieplenie elewacji,
 5. montaż platformy dla osób niepełnosprawnych,
 6. roboty elektryczne,
 7. instalacje sanitarne.

3. Szczegółowy wykaz prac oraz dokumentacja techniczna potrzebna do złożenia oferty
dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,
ul. Łukasińskiego 24.

4. Informacji w sprawie Zapytania udziela:
Robert Kamiński, tel.: 503 657 250,
e-mail: robert.kamiński@spsk.edu.pl

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2022 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez Oferenta.

str. 2

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2022 r. do godz. 9.00
1) za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Zamawiającego,
2) osobiście w biurze Stowarzyszenia, ul. Łukasińskiego 24, w godz. 9.00 – 15.00,
3) przesyłając zeskanowane dokumenty na adres e-mail: biuro@spsk.edu.pl
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.

VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.03.2022 r. o godz. 12.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – CENA = 100 %.

2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta o najniższej cenie brutto za wykonanie całego
zamówienia oraz która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe:
https://www.spsk.edu.pl

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym
w treści zapytania ofertowego.

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania
ofertowego, w szczególności w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dokumenty:
FORMULARZ OFERTOWY – zał. 1

KLAUZULA RODO – zał. 3

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY