Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:

Osi priorytetowej III -Gospodarka niskoemisyjna

Działania 3.2 -Efektywność energetyczna

Poddziałania 3.2.1 -Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku”

wartość projektu: 936.396,00

wkład Funduszy Europejskich: 738.237,08

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców Śląskich w Dębniku. Działania planowane w ramach głębokiej, kompleksowej termomodernizacji obiektu to: modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu szkoły, zamontowanie instalacji solarnej dla potrzeb przygotowania c.w.u. wraz z montażem rozprowadzeń ciepłej wody do punktów poboru, wymiana istniejących okien i drzwi.