Cel i misja Stowarzyszenia - Rozwój moralny

Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości.

Płaszczyzna formacji moralnej (kształtowanie rozwoju moralnego) w szkołach Stowarzyszenia obejmuje:

  1. rozwijanie zdolności odróżniania dobra od zła, działań służących rozwojowi człowieka od działań wpływających na niego destrukcyjnie,
  2. uznawanie prawdy o sobie,
  3. odkrycie rzeczywistości sumienia i jego zależności od Boga,
  4. formację sumienia i uczenie analizowania własnych zachowań według Dekalogu i Błogosławieństw,
  5. rozbudzanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna,
  6. zakorzenienie w postawie wychowanków wartości moralnych i etycznych, w celu realizowania ich w życiu codziennym.

 „Trzeba pilnie odkryć na nowo istnienie wartości ludzkich i moralnych, należących do samej istoty i natury człowieka, które wynikają z prawdy o człowieku oraz wyrażają i chronią godność osoby: wartości zatem, których żadna jednostka, żadna większość ani żadne państwo nie mogą tworzyć, zmieniać ani niszczyć, ale które winny uznać, szanować i umacniać”
Jan Paweł II,
Evangelium Vitae