Cel i misja Stowarzyszenia - Rozwój społeczny

Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości.

Płaszczyzna formacji społecznej (kształtowanie dojrzałości społecznej) w szkołach Stowarzyszenia obejmuje:

  1. kształtowanie postawy szacunku wobec każdego człowieka, wrażliwości na jego potrzeby
  2. wychowanie do posłuszeństwa w duchu miłości i odpowiedzialności wobec rodziców, wychowawców i przełożonych,
  3. kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych,
  4. wychowanie do odkrywania i poszanowania dobra wspólnego jakim są: rodzina, klasa, szkoła, wspólnota Kościoła, Ojczyzna, świat przyrody,
  5. kształtowanie u uczniów samodzielności w dążeniu do dobra,
  6. formację do prawdziwej miłości rozumianej jako służba na rzecz innych

 „Człowiek otrzymuje od Boga swą istotną godność, a wraz z nią zdolność wznoszenia się ponad wszelki porządek społeczny w dążeniu do prawdy i dobra. Jest on jednak również uwarunkowany strukturą społeczną, w której żyje, otrzymanym wychowaniem i środowiskiem”
Jan Paweł II,
Centesimus Annus