W związku z realizacją projektu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę książek do 27 bibliotek w Szkołach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Postępowanie prowadzonym jest w trybie „zapytania ofertowego”, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu wyboru wykonawcy w ramach projektów zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień CPV: 22113000-5 Książki drukowane.

Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2016r.

Zlecający zadanie:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
42-207 Częstochowa
ul. Łukasińskiego 24

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć do dnia 31 października 2016r. do godz. 12.00

Według załączonego formularza oferty (7 załączników z podziałem na województwa oraz formularz oferty). Oferty należy przysłać pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: mateusz.dzieja@spsk.edu.pl

Zamawiający dokona wyboru oferty, która zawierać będzie najniższą cenę.
Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udzieli:

1) Pan Mateusz Dzieja,
tel. 504 273 565;
e-mail mateusz.dzieja@spsk.edu.pl

W załączeniu formularze oferty.