Cel i misja Stowarzyszenia - Rozwój intelektualny

Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości.

Płaszczyzna formacji kulturowej (kształtowanie rozwoju intelektualnego i doświadczenia kulturowego)
w szkołach Stowarzyszenia obejmuje:

 1. dbałość o rozwój intelektualny ucznia (przekaz wiedzy i kształcenie umiejętności)
 2. rozwijanie zdolności twórczych oraz myślenia analitycznego i syntetycznego
 3. przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej dziecka w świadome podejmowanie zadań, wymagających systematycznego wysiłku intelektualnego
 4. uwrażliwianie na prawdę, piękno i dobro
 5. odkrywanie wiary i dziedzictwa chrześcijańskiego jako źródła kultury
 6. poznawanie znaczenia i wartości kultury poprzez kontakt z kulturą i refleksję nad nią
 7. tworzenie kultury
 8. kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, regionalnej, historycznej i narodowej
 9. troskę o kulturę języka ojczystego
 10. pielęgnowanie etycznego wymiaru kultury
 11. uczenie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów.

Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyśleniem i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra – i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot”
Jan Paweł II,
Gniezno 3 czerwca 1979