Częstochowa, 1 września.2020 r.

„ (…) poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. (J 8,32)

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Rodzice i Kochani Uczniowie
Szkół i Przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,

rozpoczynający się nowy rok szkolny 2020/2021 ponownie nam przypomina, że proces kształcenia i wychowania młodego pokolenia, to prowadzenie uczniów po ścieżkach wiedzy i wiary do poznania Prawdy.

Święty Jan Paweł II, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy, rozpoczął swoją Encyklikę „Fides et ratio” słowami: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy (…)”. Celem edukacji w szkole katolickiej jest przybliżenie uczniom prawdy o Bogu, poznanie prawdy o otaczającym świecie i prawach, które nim rządzą oraz odkrywanie i uznawanie prawdy o sobie samym, swoim wewnętrznym pięknie i swojej tożsamości. Tak prowadzona edukacja umożliwia uczniom integralny rozwój. Wielka  jest  zatem rola i odpowiedzialność każdego nauczyciela w kształtowaniu osobowości młodego człowieka.

U progu nowego roku szkolnego życzę więc wszystkim nauczycielom, by troska o intelektualny rozwój uczniów, przekaz wiedzy i kształtowanie umiejętności, rozbudziły w uczniach dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie dobra i piękna, przybliżały uczniów do prawdy. Życzę, by proces edukacji w szkole przebiegał w atmosferze szacunku wobec każdego człowieka i wrażliwości na jego potrzeby.

Wam, Kochani Uczniowie, życzę w nowym roku szkolnym czerpania radości ze  zdobywania wiedzy, z rozwijania własnych uzdolnień. Życzę, by systematyczny wysiłek, jaki będziecie wkładać w zdobywanie wiedzy, przyniósł oczekiwane sukcesy. Życzę, by  kontakt z nauką i kulturą zachęcał Was, drodzy uczniowie, do  podejmowania odpowiedzialności za własny rozwój!

Niech cała wspólnota szkolna: nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice, działają jako ludzie sobie bliscy, życzliwi, wzajemnie się wspierający w poszukiwaniu prawdy oraz odkrywaniu piękna i czynieniu dobra. Niech szkoła stanie się miejscem doświadczenia radości i przebaczenia, miejscem budowania Bożego Królestwa Prawdy i Miłości.

W ręce Patronki Stowarzyszenia – Matki Bożej Niepokalanej oraz św. Jana Pawła II,  powierzam wszystkie wspólnoty szkolne i  przedszkolne, powierzam zdrowie duchowe i fizyczne każdego ucznia, nauczyciela i rodzica. Składam w sercu Maryi wszystkie sprawy, problemy i radości oraz obawy i nadzieje nowego roku szkolnego 2020/2021.

Z pamięcią w modlitwie

Maria Chodkiewicz

        Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich