Częstochowa, 17.10.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2023 postępowanie powtórne
dotyczące zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „Rozbudowa budynku”
Jajczaki 10, 98-324 Wierzchlas.

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa

tel. 34 322 33 84; e-mail: biuro@spsk.edu.pl

NIP 573 11 78 057, REGON 150002669

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania publicznego pn. „Rozbudowa budynku szkoły”, Jajczaki 10, 98-324 Wierzchlas.
 2. Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych, w tym:
 • prace ogólnobudowlane,
 • prace wykończeniowe pomieszczeń,
 • roboty elektryczne,
 • instalacje sanitarne.
 1. Szczegółowy wykaz prac oraz dokumentacja techniczna potrzebna do złożenia oferty w załączeniu.
 2. Informacji w sprawie Zapytania udziela: Andrzej Doroszuk, tel.: 501 083 669, e-mail: andrzej.doroszuk@spsk.edu.pl
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2023 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
 2. Oferta powinna być:
  • opatrzona pieczątką firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • podpisana czytelnie przez Oferenta.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 31.10.2023 r. do godz. 9.00
 • za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Zamawiającego,
 • osobiście w biurze Stowarzyszenia, ul. Łukasińskiego 24, w godz. 9.00 – 15.00,
 • przesyłając zeskanowane dokumenty na adres e-mail: biuro@spsk.edu.pl
 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.10.2023 r. o godz. 12.00
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 • CENA  = 100 %.
 1. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta o najniższej cenie brutto za wykonanie całego

zamówienia oraz która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTEJSZEJ OFERTY

  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe: https://stara.spsk.smarthost.pl
  2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania ofertowego.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego, w szczególności w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Zapytanie Ofertowe – powtórne
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór Umowy.
 4. Klauzula informacyjna RODO.
 5. Przedmiary robót budowlanych i instalacyjnych.
 6. Projekt budowlany.