Częstochowa, 09.10.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2023
dotyczącego zamówienia na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla 9 osób
z kierowcą, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku
inwalidzkim, w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” Obszar D
realizowanego przez PFRON

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa
tel. 34 322 33 84; e-mail: biuro@spsk.edu.pl
NIP 573 11 78 057, REGON 150002669

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu
osobowego dla 9 osób z kierowcą, przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym 1 na wózku inwalidzkim, w ramach projektu „Program
wyrównywania różnic między regionami III” Obszar D realizowanego przez PFRON.
2. Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo homologacji dla tego typu pojazdu
wydane przez ustawowo uprawniony organ, dostarczone najpóźniej w dniu odbioru
pojazdu.
3. Wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu wszelką dokumentację
umożliwiającą zarejestrowanie samochodu w dniu odbioru pojazdu.
4. Ocena równoważności produktów będzie oceniana przez pryzmat celu, który ma być
realizowany przez zakup danego produktu, a który wynika z jego opisu. Zamawiający
oczekuje, że wykonawca oferując rozwiązania równoważne, zaznaczy je w złożonej
ofercie, przedkładając potwierdzające równoważność produktu proponowanego w
stosunku do wskazanego przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
6. Informacji w sprawie Zapytania udziela: Andrzej Doroszuk, tel.: 501 083 669,
e-mail: andrzej.doroszuk@spsk.edu.pl
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Dostawę samochodu należy zrealizować w terminie do 15 tygodni od dnia podpisania
umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez Oferenta.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 16.10.2023 r. do godz. 9.00
1) za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Zamawiającego,
2) osobiście w biurze Stowarzyszenia, ul. Łukasińskiego 24, w godz. 9.00 – 15.00,
3) przesyłając zeskanowane dokumenty na adres e-mail: biuro@spsk.edu.pl
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.

VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.10.2023 r. o godz. 12.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – CENA = 100 %.
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta o najniższej cenie brutto za wykonanie
zamówienia oraz która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe:

www.spsk.edu.pl

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym
w treści zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania
ofertowego, w szczególności w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Zapytanie ofertowe
2. Wzór formularza ofertowego.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Wzór Umowy.
5. Klauzula informacyjna RODO

X. Informacje o otwarciu ofert