Częstochowa, 27.10.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2023

dotyczące zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji usług domu noclegowego dla pielgrzymów na funkcję usługi  szkolno-oświatowe.” – ul. Biskupa Teodora Kubiny 15/21, 42-200 Częstochowa

 

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa
tel. 34 322 33 84; e-mail: biuro@spsk.edu.pl
NIP 573 11 78 057, REGON 150002669

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji usług domu noclegowego dla pielgrzymów na funkcję usługi szkolno-oświatowe.” – ul. Biskupa Teodora Kubiny 15/21, 42-200 Częstochowa
2. Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych, w tym:
1) prace ogólnobudowlane,
2) prace wykończeniowe pomieszczeń,
3) roboty elektryczne,
4) instalacje sanitarne.
3. Szczegółowy wykaz prac oraz dokumentacja techniczna potrzebna do złożenia oferty w załączeniu.
4. Informacji w sprawie Zapytania udziela: Andrzej Doroszuk, tel.: 501 083 669,
e-mail: andrzej.doroszuk@spsk.edu.pl
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2023 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez Oferenta.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 10.11.2023 r. do godz. 9.00
1) za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Zamawiającego,
2) osobiście w biurze Stowarzyszenia, ul. Łukasińskiego 24, w godz. 9.00 – 15.00,
3) przesyłając zeskanowane dokumenty na adres e-mail: biuro@spsk.edu.pl
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.11.2023 r. o godz. 12.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – CENA = 100 %.
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta o najniższej cenie brutto za wykonanie całego
zamówienia oraz która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe: https://www.spsk.edu.pl/
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego, w szczególności w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór Umowy.
3. Klauzula informacyjna RODO.
4. Przedmiary robót budowlanych i instalacyjnych.
5. Projekt budowlany.