ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie pn.: DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAJĘCIA DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CZERWIENNEM W OKRESIE OD 26.02.2024 r. DO 20.12.2024 r.

I. Informacje o Zamawiającym:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa
tel. 34 322 33 84, e-mail: biuro@spsk.edu.pl
REGON: 150002669, NIP: 573-11-78-057

Odbiorca:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerwiennem,
Czerwienne 341, 34 – 407 Czerwienne
tel. 18 265 81 34, e-mail: sdsczerwienne@interia.pl;

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie osób niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem 341, pojazdem specjalistycznym dostoswanym do przewozu osób niepełnosprawnych w okresie od 26.02.2024 r. do 20.12.2024 r.

Planowane trasy:

Trasa I: Czerwienne 341, Ciche 618, Czarny Dunajec, Piekielnik 273, Długopole
os. Za Wodą 7, Ludźmierz – Grel 9, Czerwienne 341.
Długość trasy: 66,50 km
Razem długość trasy I (dowóz i odwóz) wynosi: 133,00 km/dziennie.

Trasa II: Dworzec Autobusowy Zakopane ul. Chramcówki, Poronin, Ząb, Leszczyny,
Bańska Wyżna ul. Szlak Papieski 257, Skrzypne ul. Wierchowa 32,
Czerwienne 341.
Długość trasy: 29,80 km
Razem długość trasy II (dowóz i odwóz) wynosi: 59,60 km/dziennie.

Przewidywana ilość dni roboczych w okresie realizacji zadania wynosi: 180 dni.

2. Zakres usługi będzie obejmował:

1) odbiór osób niepełnosprawnych z domu pod wskazanymi adresami lub miejsca zbiorczego – godziny odbioru ustali Zamawiający z Przewoźnikiem;
2) dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem;
3) odbiór osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem – godziny odbioru ustali Zamawiający z Przewoźnikiem;
4) dowóz do domu lub miejsca zbiorczego.

III. Wymogi dotyczące realizacji zamówienia

1. Wykonawca/Przewoźnik winien dysponować co najmniej jednym przeznaczonym do realizacji przedmiotu zamówienia środkiem transportu z odpowiednim wyposażeniem technicznym:
1) do przewozu na Trasie I pojazd winien posiadać minimum 13 miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy i opiekunki;
2) do przewozu na Trasie II pojazd winien posiadać minimum 7 miejsc siedzących oraz dodatkowo umożliwiający jednoczesny przewóz 2 osób na wózku inwalidzkim, wyposażony dodatkowo w urządzenie umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu (platforma najazdowa) i mocowanie dla wózka na czas trwania przewozu nie licząc miejsca kierowcy i opiekunki.

2. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w okresie realizacji zadania możliwość zwiększenia liczby osób do przewożenia bez możliwości zwiększenia ceny ryczałtowej brutto za 1km. Łączna liczba pasażerów korzystających z miejsc siedzących podczas dowozu na trasie I i trasie II nie przekroczy jednak 30 osób, w tym 2 miejsc dla wózków inwalidzkich.

4. Przewoźnik powinien posiadać wszelkie aktualne badania techniczne pojazdów, opłacone składki obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia, a także koncesji, licencji, zezwoleń, wszelkich dopuszczeni itp. związanych ze świadczeniem usługi polegającej na przewozie/transportowaniu osób niepełnosprawnych.

5. Wszyscy kierowcy pojazdów, muszą posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje, a także posiadać odpowiednie umiejętności i doświadczenie zapewniające bezpieczeństwo pasażerów.

6. Przewoźnik nie ma obowiązku zapewnić opiekunów.

7. Kierowca i opiekun wspólnie ponoszą odpowiedzialność za przewożone osoby niepełnosprawne i ich wózki:

1) od chwili wejścia do pojazdu, transportu, wyjścia z pojazdu i do momentu wejścia do drzwi ośrodka tzn. Odbiorcy,
2) od chwili opuszczenia drzwi ośrodka tzn. Odbiorcy, wejścia do pojazdu, transportu aż do momentu opuszczenia pojazdu przez uczestnika na przystanku w swojej miejscowości i przekazania go opiekunowi prawnemu/ dorosłemu.

8. Przewoźnik zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania (zgodnego z obowiązującymi przepisami) autobusów na czas przewozu osób niepełnosprawnych.

9. W przypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnienia pojazdu zastępczego. Podstawienie pojazdu zastępczego ma być czasowo zgodne z czasem podanym przez Wykonawcę w ofercie.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia:
od 26 lutego 2024 roku do 20 grudnia 2024 roku.

V. Kryteria wyboru oferty

1. Oferty oceniane będą pod względem kryterium cena za 1 km – waga 100%.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
3. W przypadku dwóch lub więcej najkorzystniejszej takich samych ofert cenowych, Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe zapytanie ofertowe pomiędzy zainteresowanymi oferentami.
4. Sporządzając ofertę Wykonawca powinien obliczyć cenę za całość zadania zgodnie z pkt II niniejszego zapytania ofertowego w odniesieniu do 1 km dowozu, z uwzględnieniem wszystkich kosztów, w tym utrzymania kierowców.
5. W Formularzu ofertowym należy podać ryczałtową cenę brutto za 1 km dowozu.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku, gdy całkowita wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania.

VI. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
Nazwę i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć),
zapis: Oferta na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem.
3. Oferty należy składać na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy, Czerwienne 341, 34-407 Czerwienne, nie później niż do dnia 09.02.2024 r. do godz. 12.00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Anna Sęk tel. 668 149 395

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowo-osobowych z Zamawiającym.
3. Projekt umowy na realizację zadania.
4. Klauzula informacyjna RODO.

Zatwierdziła:

PREZES
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Maria Chodkiewicz