Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia

Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich powstało 31 lat temu. Z powodu pandemii dopiero tym roku możliwe jest radosne świętowanie w gronie rodziny SPSK. Jest to znakomita okazja, by przypomnieć kilka faktów z naszej historii.

Troszkę historii.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich powstało na wezwanie Jana Pawła II ku nowej ewangelizacji. Postanowiliśmy realizować ewangelizację przez edukację – poprzez zakładanie i prowadzenie szkół, które będę wychowywały w wartościach, w miłości Ojczyzny i będą jak najlepiej formowały młodego człowieka dla nowego, dorosłego życia. Najpierw powstała Fundacja Misericordia, która prowadziła Katolickie Liceum Matki Bożej Jasnogórskiej. Kiedy już była prawna możliwość zakładania stowarzyszeń zwróciliśmy się z prośbą do księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka o błogosławieństwo dla naszego dzieła. 11 listopada 1990 roku na Jasnej Górze została odprawiona Eucharystia dla inicjatorów SPSK. Wpis do rejestru stowarzyszeń otrzymaliśmy 17 grudnia 1990 r. Naszą patronką od początku działalności jest Matka Boża Niepokalana, której zawierzamy wszystkie sprawy, a świętem patronalnym – 8 grudnia.

Hasłem, które przyświecało nam od początku było „Kształcąc – wychowujemy”. Początkowo – w latach 90 – szkoły do SPSK były to licea ogólnokształcące. W 1999 r. przy liceach zostały założone gimnazja. Dopiero w kolejnych latach – na fali zamykania wiejskich placówek przez władze samorządowe – dołączyły szkoły podstawowe. Obecnie – z 119 placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie 65 to te, których rodzice i nauczyciele zwrócili się do nas z prośbą o ich uratowanie. Szkoły Stowarzyszenia powstają na prośbę społeczności lokalnej. Swoją działalność prowadzimy w 10 województwach.

Misja Stowarzyszenia.

Naszą misją jest troska o integralny rozwój osoby w każdej płaszczyźnie rozwoju człowieka: płaszczyźnie fizycznej, moralnej, intelektualnej w tym kulturowej, społecznej – rozumianej jako służba na rzecz dobra wspólnego oraz w płaszczyźnie duchowej. Główną zasadą działań naszych szkół jest uszanowanie prymatu osoby nad działaniem. W maju 2000 r. został opracowany kluczowy dla nas program wychowawczy pod znamiennym tytułem „Beze mnie nic nie możecie uczynić”, w którym osiowe miejsce zajmuje Ewangelia i oparta na niej pedagogika, oparta na personaliźmie chrześcijańskim wg Jana Pawła II. Ważne jest dla nas budowanie wspólnoty – sama nazwa naszego Stowarzyszenia to odzwierciedla: Stowarzyszenie Przyjaciół. Staramy się także przez naszą pracę wychowywać do postawy wdzięczności za otrzymane dobro w rodzinie, szkole, Kościele, Ojczyźnie. Każda szkoła, szczególnie mała wiejska staje się w swojej miejscowości ośrodkiem kultury, spotkań lokalnych, integracji. Począwszy od 2008 roku nasze szkoły realizują w środowiskach lokalnych „Ogniska Patriotyzmu” 11 listopada i 3 maja organizują wspólne śpiewanie dla Ojczyzny, od wielu lat integrują ludzi różnych pokoleń, w tym młodzież wokół symboli i wartości patriotycznych. Na stulecie niepodległości zapłonęło ponad 500 ognisk patriotycznych, zachęcających do wspólnego radosnego świętowania.

Kształcenie i formacja nauczycieli

Formacja nauczycieli jest bardzo ważna, bo tam, gdzie w swoim rozwoju podąża nauczyciel, tam będzie zmierzał uczeń. Staramy się, by nauczyciele naszych szkół podejmowali troskę o własny integralny rozwój we wspomnianych wcześniej płaszczyznach, bo wówczas nauczyciel może być przewodnikiem integralnego rozwoju ucznia. Przede wszystkim organizujemy szkolenia zawodowe nauczycieli dwa razy w roku, ponadto organizujemy wakacyjne wyjazdy formacyjne, w czasie których jest czas na własny rozwój duchowy i na spędzenie dobrego czasu z rodziną. Na wyjazdach formacyjnych przekładamy na język dydaktyki propozycje programu wychowawczego na nadchodzący rok.

W czasie ostatnich wakacji w czterech wyjazdach uczestniczyło ponad 800 nauczycieli. Ponadto nauczyciele i uczniowie uczestniczą w ogłaszanych przez nas wyjazdach pielgrzymkowych. Po odejściu św Jana Pawła II do domu Ojca organizowaliśmy coroczne pielgrzymki uczniów i nauczycieli do Jego grobu w Rzymie, a comiesięczne – do krakowskich Łagiewnik, aby każdego 16 dnia miesiąca modlić się o beatyfikację Największego z Polaków.

Ponadto wspomagamy nauczycieli przez możliwość uczestnictwa w zdalnie prowadzonych wykładach i szkoleniach : „Historia myśli ludzkiej”, „Literatura z duchem”, „Współorganizowanie procesu dydaktycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Persona”- projekt wychowawczo-terapeutyczny wspomagający wychowawców w pracy z uczniami z trudnościami wychowawczymi, „Nasze dziedzictwo”- projekt zajęć z edukacji regionalnej, „Pedagogika sensu”- projekt zajęć wychowawczych z wykorzystaniem elementów logoterapii wg E.V. Frankla i inne. Wakacyjną propozycją dla nauczycieli jest Szkoła Sokratejska -wykłady i warsztaty filozoficzne dla chętnych nauczycieli.

Szkoły z oddziałami integracyjnymi i szkoły specjalne.

Odpowiadając na potrzeby rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwinęliśmy szkoły integracyjne i specjalne a w wielu placówkach również przedszkolnych prowadzimy oddziały integracyjne. Prekursorem tych działań jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwiennem pod Bachledówką. Uczniowie tej szkoły mogą kontynuować naukę w Liceum Integracyjnym bądź Technikum w Czarnym Dunajcu lub też w Szkole Zawodowej czy Przyspasabiającej do pracy w Czerwiennem.

Łącznie SPSK prowadzi siedem szkół specjalnych w tym jedno Liceum Specjalne, dwie szkoły branżowe I stopnia , trzy szkoły przyspasabiające do pracy. Łącznie w 64 placówkach Stowarzyszenia prowadzimy 224 oddziały integracyjne.

Zadania współczesnej szkoły

Najważniejszym zadaniem współczesnej szkoły i nauczycieli jest prowadzenie uczniów do prawdziwej mądrości. Jak wiemy mądrość nie jest sumą wiedzy. Zatem nie chodzi tylko o przekaz wiedzy czy informacji lecz wykształcenie w uczniach umiejętności dochodzenia do prawdy. Jest to zarówno przekazywanie prawdy naukowej jak i uczenie myślenia z zastosowaniem obowiązujących zasad logiki. Dążenie do prawdy to przecież zadanie każdego człowieka.

Dzisiejszy uczeń ma dostęp do ogromnej liczby informacji, których często nie potrafi skategoryzować przypisując im wartość prawdy czy fałszu , nie potrafi tych informacji powiązać, zastosować . Informacja więc nie staje się wiedzą prowadzącą do prawdy, czyli nie prowadzi do mądrości.

Rolą wychowawców jest wydobywanie dobra schowanego w sercach wychowanków, jest ukierunkowanie ucznia na czynienie dobra. Wychowawca powinien być zdolny do tworzenia relacji więzi i ufności, by wraz z uczniem odkrywać jego dary i talenty. Wychowawca powinien być osobą dojrzałą w swym człowieczeństwie, widzącym w uczniu jego wartość i godność jako osoby.

KONFERENCJA Kategorie (Nie)obecne w edukacji Wychowanie – Kształcenie – Rozwój

Z radością informujemy, że 24 września 2021 wielu naszych dyrektorów i nauczycieli SPSK weźmie udział w Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. pt. „Kategorie (nie)obecne w edukacji. Wychowanie, kształcenie rozwój”.  Podczas Konferencji zostanie przedstawione wykorzystanie gry online w celu rozwiązania problemu przedwczesnego opuszczania systemu edukacji i ograniczenia zaburzeń zachowania wśród uczniów. www.projectgame.eu. Jeśli ktoś chciałby dołączyć zdalnie do konferencji (jedynie na jej pierwszą część do obiadu), to podajemy link do konferencji.

Ulotka informacyjna

Program konferencji

Transmisja konferencji:

Święto Patronalne 2020 [Wideo]

Święto Patronalne 2020 [Wideo]

W przypadku problemów technicznych najpierw odśwież stronę jeśli to nie zadziała prosimy o SMS na numer 501508841.

Program

  • 12.30 Eucharystia w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej
  • 14.00 Konferencja ks. dr. Krzysztofa Czapli SAC dyrektora Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach pt. „Maryjność, Maryja, Matka”.
  • ok. 21.30 – 24.00 Czuwanie w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze pt. „Wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny.”

Czuwanie w kaplicy Matki Bożej:

 

 

KONFERENCJA PONIŻEJ:

 

Widowisko patriotyczne „Rodzina Niepodległa”

Widowisko patriotyczne „Rodzina Niepodległa”

Zapraszamy do obejrzenia widowiska patriotycznego „Rodzina Niepodległa”. Zostało ono zrealizowane wielkim nakładem sił i środków w Szkole Podstawowej SPSK im. Dzieci z Fatimy w Łodzi. Niestety, warunki narzucone przez epidemię uniemożliwiły żywy udział publiczności. Nagranie zrealizowano bez udziału widzów.

Tym niemniej walory edukacyjne, literackie i teatralne sprawiają, że widowisko może być atrakcyjnym „narzędziem” przypominającym obchodzone w roku 2020 ważne Rocznice narodowe: 100-lecie Bitwy Warszawskiej i Cudu nad Wisłą, 100-lecie urodzin Polskiego Papieża, 10-lecie Katastrofy Smoleńskiej i 40-lecie powstania „Solidarności”.

W spektaklu biorą udział artyści zawodowi, nauczyciele, młodzież z Kół Teatralnych, chór i pierwszoklasiści. Stanowią oni – razem – prawdziwą, polską Rodzinę Niepodległą. Widowisko dofinansowane zostało ze środków Narodowego Centrum Kultury.

 

Pliki do poprania:

 

SPONSORZY i PARTNERZY:

 

 

Św. Ojciec Pio patronem Szkoły Podstawowej SPSK w Winownie

Św. Ojciec Pio patronem Szkoły Podstawowej SPSK w Winownie

Dzień 21 września 2020 roku zapisał się w historii Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Winownie jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie naszej placówce imienia św. Ojca Pio. Uroczystość zainaugurowano Mszą Świętą w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Winownie, którą odprawił metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Asystowali mu dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Marek Bator oraz Proboszcz tutejszej parafii ks. Adam Martyna.

Oficjalna część uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Winownie rozpoczęła się od zbiórki uczniów i nauczycieli na placu kościelnym. Uczniowie byli ustawieni w dwuszeregu i trzymali białą różę jako dar dla naszego patrona. Trójka uczniów była ubrana w piękne regionalne stroje ludowe. Pani dyrektor Anna Madejska–Boleń wraz z uczniami wniosła do kościoła obraz św. Ojca Pio i serdecznie powitała wszystkich zebranych.

Z okazji tak wyjątkowego wydarzenia w życiu społeczności naszej szkoły, gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, reprezentantkę biura poselskiego Jadwigi Wiśniewskiej, burmistrza gminy i miasta Koziegłowy Pana Jacka Ślęczkę, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz sponsorów szkoły. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu zaprezentowała patrona szkoły i wyjaśniła dlaczego właśnie On – św. Ojciec Pio.

Nasza szkoła powstała 2009 r. W swojej historii miała trudne okresy. Kiedyś była szkołą społeczną i miała problemy z przetrwaniem. Wtedy to lokalna społeczność zanosiła swoje prośby właśnie do św. Ojca Pio. To właśnie stąd zrodził się ten zamiar, aby to on stał się patronem naszej szkoły. Pani dyrektor podkreśliła, że nadanie imienia szkole to szczególne wydarzenie zarówno dla niewielkiej społeczności lokalnej, jak i regionalnego Kościoła.

W wygłoszonej homilii abp Wacław Depo stwierdził, że to wydarzenie można zestawić z rangą sakramentu Chrztu św. Jest to pewnego rodzaju zanurzenie nas w tajemnicy Chrztu św., bo wydarzenie to przypomina, że każdy z nas ma swoje imię zapisane nie tylko w kronikach parafialnych, ale przede wszystkim przed Bogiem i na wieczność. Tu na naszych drogach potrzebujemy takich przewodników, którzy są pewnym światłem w różnych naszych trudachi cierpieniach. Ociec Pio pokazuje nam tę drogę w szczególny sposób poprzez modlitwę, konfesjonał (a więc uznanie siebie również za grzesznika), ale jednocześnie ufność w Boże Miłosierdzie. Przez całe lata swojej posługi przywoływał on ludzi do Boga i prawdziwego zrozumienia tajemnicy Miłosierdzia Bożego, a jednocześnie do Eucharystii, która jest źródłem. Chciałbym, by szkoły katolickie, które są w Stowarzyszeniu, dając ten fundament naszej wiary i odpowiedzialności, wykształtowały nowe powołania. Chodzi tu zarówno o ludzi wiernych, jak i odważnych w Duchu Świętym – tłumaczył abp Wacław Depo. Przybliżył również wychowankom szkoły szczególny fenomen świętego, który został patronem ich szkoły: – […] poznając patrona waszej szkoły, będziecie się uczyć, że kiedy odchodził z tego świata, miał 81 lat i został wyniesiony na ołtarze zaledwie 31 lat po śmierci. Wraz z Janem Pawłem II i św. Teresą z Kalkuty były to najkrótsze procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne. Dlaczego św. Ojciec Pio został kanonizowany w tak krótkim czasie? Ponieważ umiłował krzyż, był więźniem konfesjonału i spowiadał ludzi godzinami po to, by pojednać ich z Bogiem i uformować ich sumienia […]. Nadszedł długo oczekiwany przez wszystkich, historyczny moment nadania imienia naszej szkole. W tej podniosłej chwili Pani Prezes Maria Chodkiewicz tłumaczyła, że – Jest to potrzebne dzisiejszym nauczycielom, rodzicom oraz uczniom, ponieważ świat kwestionuje podstawowe prawdy, także te antropologiczne o człowieku. Tak więc nauczanie przez formowanie umysłu, czyli rozumu i rozwijanie w wierze są zadaniami szkół katolickich. Uważam, że na te czasy potrzeba istnienia takich miejsc jest wielka.

Następnie odczytała akt nadania imienia szkole . Biskup dokonał poświęcenia obrazu z wizerunkiem patrona.

Na zakończenie tej niecodziennej uroczystości goście wpisali podziękowania i życzenia w księdze pamiątkowej.

Relacja z XXII PIELGRZYMKI SPSK na Jasną Górę

Relacja z XXII PIELGRZYMKI SPSK na Jasną Górę

15 września 2020 r., jako wspólnota szkół i przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, przybyliśmy z wielką radością na Jasną Górę do naszej ukochanej Matki, by czuwać przed Jej obliczem i powierzyć Jej opiece siebie i wspólnoty na nowy rok szkolny.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli osobiście pokłonili się Pani Jasnogórskiej, a uczniowie i nauczyciele łączyli się duchowo, z wykorzystaniem przekazu internetowego.

Pielgrzymka rozpoczęła się Eucharystią, którą celebrował Jego Ekscelencja ks. Biskup Andrzej Przybylski. W swojej homilii ks. Biskup podkreślił wielką rolę szkoły katolickiej w wychowaniu młodego pokolenia. Szkoła katolicka, poza przekazywaniem wiedzy, formuje i wychowuje młodych ludzi w wartościach chrześcijańskich, kształtuje ich przyszłe postawy życiowe.

Oprawę muzyczną Mszy świętej zapewnili uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zawierciu pod przed przewodnictwem Pani Cecylii Miłosz.

Po Apelu Jasnogórskim, Pani Prezes Maria Chodkiewicz rozpoczęła pielgrzymkowe czuwanie przed wizerunkiem Matki Bożej słowami podziękowania za przyjęcie przez Nią testamentu z krzyża: „Maryjo, Ty trwając pod krzyżem usłyszałaś słowa Syna, które przeniknęły Twoją duszę: «Niewiasto oto Syn Twój».  Z ust samego Jezusa, Syna Twojego, Bożego Syna usłyszałaś, że zwykły człowiek, uczeń Jan, miłowany uczeń, a więc każdy człowiek dany Ci jest jako dziecko w miejsce Bożego Syna ”.

Następnie rozpoczęła się modlitwa różańcowa – „Uczniowski Różaniec ze Świętymi”. Każda Tajemnica była przeplatana pieśniami w wykonaniu uczniów i nauczycieli ze szkół w Czerwiennem pod przewodnictwem Pana Piotra Kowalcze oraz zespołu muzycznego Liceum z Zawiercia.

Tajemnica I „Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu”, rozważana była wraz z dziećmi Fatimskimi. Uczennica klasy III,  Antonina Chodkiewicz-Krišta ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Franciszkańskich Męczenników z Peru, Błogosławionego Michała Tomaszka i Błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego w Rychwałdku, w imieniu swoich rówieśników obiecała Maryi, że w  miesiącu różańcowym, w październiku, będzie modliła się na różańcu, aby pocieszyć Niepokalane Serce Maryi. Tajemnicą II – „Biczowanie Pana Jezusa w Ogrójcu” – modliliśmy się z bł. Karoliną Kózkówną.  Maria Chodkiewicz-Krista, uczennica klasy VI, Szkoły Podstawowej w Rychwałdku, złożyła obietnic podjęcia trudu przekonania swoich rówieśników, że życie w czystość to jednocześnie dar i zadanie. Pomocą będzie modlitwa różańcowa od listopada do grudnia, a szczególnie 8 grudnia w  Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Ze św.  Dominikiem Savio rozważaliśmy III Tajemnicę Różańca „Ukoronowanie Pana Jezusa”. W imieniu rówieśników, Martyna Dziedzic, uczennica klasy V Katolickiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół szkół Katolickich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem, przyrzekła Maryi, że w styczniu i  lutym, odmawiając różaniec, będzie przepraszała za grzechy egoizmu.

Tajemnicę IV – „Drogę Krzyżową Pana Jezusa”, rozważaliśmy ze św. Stanisławem Kostką. Uczennica klasy VI, Oliwia Szczepańska z Katolickiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Chojnach, w imieniu rówieśników obiecała Maryi, że w marcu i kwietniu, w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy, będzie przez modlitwę różańcową błagała za młodzież, która dawno nie przystąpiła do sakramentu pojednania, aby spowiedź święta była nawróceniem ich serc.

W V Tajemnicy „Śmierć Pana Jezusa na krzyżu”, modliliśmy się ze  św.  Jose  Sánchezem del Rio. Przedstawiciel młodzieży, Hubert Mukrasz, uczeń klasy II  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im.  Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zawierciu, przyrzekł Maryi, że w maju i czerwcu, kiedy czcimy Maryję i Najświętsze Serce Jezusa, modlitwą różańcową będzie wypraszał łaskę odwagi dla dzieci i młodzieży, by wiernie trwały przy Bogu.

Przejmującym momentem czuwania pielgrzymkowego był Akt Zawierzenia (TEKST ZOBACZ), uczyniony przez Panią Marię Chodkiewicz, Prezesa Stowarzyszenia oraz obecnych Dyrektorów szkół i przedszkoli. Z wielkim wzruszeniem i przejęciem Dyrektorzy zawierzali swoje placówki, klęcząc przed obliczem Najświętszej Maryi Panny. Wspólnoty szkolne, które łączyły się duchowo przez Internet, zostały zawierzone przez członków Zarządu Stowarzyszenia – Panią Wiceprezes Violettę Błasiak, Pana Wiceprezesa Grzegorza Nawrockiego oraz Członka Zarządu Panią Annę Przybylską.

Pięknym darem dla Maryi, kończącym pielgrzymkowe czuwanie, było wykonanie sekwencji „Stabat Mater dolorósa” z muzyką Antonio Vivaldiego przez śpiewaczkę Panią Katarzynę Chęsy-Zajic, przy akompaniamencie organowym Pana Jana Mroczka. Polskie tłumaczenie tekstu sekwencji usłyszeliśmy w interpretacji aktora scen częstochowskich Pana Adama Hutyry.

Na zakończenie Ks. Biskup Andrzej Przybylski udzielił błogosławieństwa wszystkim czuwającym, którzy żegnali Panią Jasnogórską słowami pieśni „Czarna Madonno”.

Jesteśmy wdzięczni Matce Najświętszej, że z wielką miłością przygarnia nas do Serca Swojego Syna, biorąc w opiekę każdą wspólnotę, każdego ucznia, nauczyciela, pracownika, dyrektora.

Maryjo! Przyjdziemy znów!

Chrzest Szkoły i Przedszkola w Domaszkowicach

Chrzest Szkoły i Przedszkola w Domaszkowicach

W dniu 10 września 2020 roku w Domaszkowicach miała miejsce niepowtarzalna i niezapomniana uroczystość uznania katolickiego charakteru oraz nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Za aprobatą Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Czai, biskupa opolskiego i Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoła otrzymała imię Świętej Urszuli Ledóchowskiej, a Przedszkole imię Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Przygotowania do tego historycznego wydarzenia rozpoczęły się już w grudniu ubiegłego roku, ponieważ w pierwotnym zamyśle miało do niego dojść 25 marca bieżącego roku. Pandemia pokrzyżowała plany, a uroczystość – odłożona w czasie – została zorganizowana w najwcześniejszym możliwym terminie.

We wrześniowy, czwartkowy poranek Mszy świętej, odprawionej w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jerzego, przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej Czaja. Asystowało mu czterech kapłanów. W Eucharystii uczestniczyły siostry zakonne: Siostra Danuta Sakowicz ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego oraz Siostry Służebniczki Śląskie i Dębickie, na czele z Matką Generalną Maksymillą Pliszką.

W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup dał wskazówki, jakimi powinny kierować się osoby prowadzące katolicką szkołę i przedszkole: dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi, jak również uczęszczający do nich: uczniowie i przedszkolaki oraz rodzice dzieci i młodzieży. „Tylko zgodna współpraca pomiędzy rodziną, szkołą i Kościołem przełoży się na sukces edukacyjny i wychowawczy” – powiedział. Ksiądz Biskup mówił również o znaczeniu pielęgnowania zwyczajów katolickich, takich jak wieszanie w domach świętych obrazów, czy nawiedzanie Najświętszego Sakramentu w kościele przez dzieci w drodze do szkoły lub po lekcjach. „Niech w waszej szkole wiszą święte obrazy, najlepiej tuż przy wejściu, aby jak najwięcej osób je widziało!” – apelował.

Po homilii nastąpił podniosły moment odczytania przez Księdza Biskupa dekretów uznających katolicki charakter Szkoły i Przedszkola. Następnie Pani Prezes Maria Chodkiewicz odczytała dekret Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nadający Szkole imię Świętej Urszuli Ledóchowskiej. Pan Wiceprezes Zbigniew Zastawny odczytał dekret nadający Przedszkolu imię Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Po odczytaniu dekretów Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia nowego sztandaru i chorągwi dla Szkoły i Przedszkola, a także obrazów z wizerunkami Patronów, przeznaczonych do zawieszenia w miejscu codziennej modlitwy szkolnej i przedszkolnej. Po poświęceniu Ksiądz Biskup ucałował zarówno sztandar jak i chorągiew, dając w ten sposób przykład młodzieży, z jakim szacunkiem należy je traktować. Kiedy dobiegła końca ta część uroczystości w kościele spontanicznie rozległy się brawa.

Po Komunii Świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem Pani Dyrektor Iwona Matura-Pacholik odczytała Akt zawierzenia Panu Bogu Szkoły i Przedszkola przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i Świętych Patronów. W tej modlitwie została wyrażona wdzięczność Panu Bogu „za to, że upomniał się o swoje, bo wiemy z historii, że przed II wojną światową w tym samym miejscu, co obecnie, istniała parafialna, katolicka szkoła” oraz pragnienie „wychowania młodego pokolenia Polaków na ludzi sumienia i prawych obywateli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”. Po odczytaniu Aktu zawierzenia zostało odśpiewane Te Deum, a następnie Ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole w sali gimnastycznej. Wzruszającym momentem było wprowadzenie po raz pierwszy przez poczet sztandarowy nowego sztandarui odśpiewanie przez zgromadzonych hymnu narodowego. Po przywitaniu zaproszonych gości przez Panią Dyrektor Iwonę Maturę-Pacholik głos zabrała Pani Prezes Maria Chodkiewicz, która w obrazowy sposób wytłumaczyła zebranym, jaką rolę dla wspólnoty szkolnej i przedszkolnej ma nadanie imienia: „Patron trzyma nieustannie Wspólnotę przed Bożym tronem, wyprasza wszelkie łaski potrzebne dla Wspólnoty, wstawia się za każdym uczniem i nauczycielem. Patron, trzymając Bożą lampę, wskazuje kierunek, daje światło na drogę rozwoju.” Pani Prezes złożyła też życzenia „realizacji ideałów i wzrastania w mądrości, która nie jest przecież sumą wiedzy, lecz wiedzą opromienioną światłem wiary.”

Następnie, Pani Dyrektor i Wicedyrektor Bartosz Kociuba poprowadzili akademię, w czasie której występowali uczniowie i przedszkolaki. Pani Dyrektor nawiązała do słów jednej z uczennic, która nazwała uroczystość nadania imienia „«Chrztem» szkoły”, a następnie z prawdziwą pasją mówiła o Świętej Urszuli Ledóchowskiej. „Święta Urszula nazywana jest Matką Polskiej Niepodległości. Pomimo tego, że urodziła się w Austrii, w 1865r jaka hrabianka Julia Ledóchowska, i mimo, że w jej żyłach płynęła krew wielu europejskich narodów, to Julia najbardziej ukochała Polskę i wybrała polskość.” Pani Dyrektor zadedykowała świętej Urszuli najstarszy polski taniec narodowy – poloneza, który wykonali uczniowie klas II i III.

W podobnych słowach o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim opowiadał Wicedyrektor, który wspomniał o zamiłowaniu błogosławionego Edmunda do literatury. „Nie tylko sam pisał – choćby, przez całe niemal dorosłe życie dzienniki i listy, ale też zbierał wśród ludu wiejskiego pieśni, wiersze, podania, legendy. Wydawał je potem w czasopismach, razem z utworami napisanymi przez najwybitniejszych poetów epoki romantyzmu, takich jak choćby Cyprian Kamil Norwid. Można powiedzieć, że swój talent literacki błogosławiony Edmund poświęcił na służbę najuboższym. Był on bowiem przede wszystkim społecznikiem. Spotykał się z ludźmi i doceniał bogactwo ich kultury, siłę wiary prostego ludu. Z ogromną wrażliwością starał się zaradzić problemom mieszkańców swojej miejscowości i okolicy. W czasie epidemii cholery odwiedzał i pielęgnował chorych. Widział palącą potrzebę zaopiekowania się sierotami i właśnie z tej miłości do dzieci narodziło się dzieło jego życia. Ochronki – dzisiaj powiedzielibyśmy – przedszkola, ale to słowo „ochronka” niesie ze sobą głęboką treść, wyraża chęć ochronienia najsłabszych i najbardziej niewinnych, czyli dzieci przed złem. Z dziełem ochronek nierozłącznie powiązane jest też założone przez błogosławionego Edmunda Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.” Zaproszone na scenę przedszkolaki wykonały pod kierunkiem nauczycieli dwie piosenki: „Oto jest dzień, który dał nam Pan” i „Święty uśmiechnięty” wzbudzając szczery uśmiech na twarzach widzów. Z podobnym entuzjazmem przyjęty został występ uczniów klas VI i VII, którzy zaśpiewali piosenkę „Uwierz Polsko” i recytowali wiersz Cypriana Kamila Norwida pt. „Moja piosnka II”.

Po występach uczniów nastąpiły podziękowania dla wszystkich, dzięki którym ta uroczystość mogła dojść do skutku. Dyrekcja wyraziła wdzięczność Księdzu Biskupowi, Pani Prezes Marii Chodkiewicz i władzom Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Księdzu Proboszczowi Januszowi Ogórkowi, siostrom zakonnym, a także ofiarodawcom sztandaru i chorągwi. Po podziękowaniach głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu Burmistrza Nysy Pana Kordiana Kolbiarza przemówił Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Pan Adam Fujarczuk. Życzenia złożyli dyrektorzy szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich obecni na uroczystości oraz siostry zakonne. Warto również zaznaczyć, że święto uświetniły panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich ubrane w stroje ludowe. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście udali się na obiad do świetlicy wiejskiej.

Ukoronowaniem uroczystości było zawierzenie „nowo ochrzczonej” Szkoły i Przedszkola podczas pielgrzymki szkół i przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na Jasną Górę, 15 września bieżącego roku. Nie sposób wyrazić wzruszenia, które towarzyszyło Pani Dyrektor i Wicedyrektorowi podczas wypowiadania tych słów przed Najświętszym Obliczem Matki Bożej.

List Prezes Marii Chodkiewicz na nowy rok szkolny 2020-2021

List Prezes Marii Chodkiewicz na nowy rok szkolny 2020-2021

Częstochowa, 1 września.2020 r.

„ (…) poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. (J 8,32)

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

Drodzy Rodzice i Kochani Uczniowie

Szkół i Przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,

rozpoczynający się nowy rok szkolny 2020/2021 ponownie nam przypomina, że proces kształcenia i wychowania młodego pokolenia, to prowadzenie uczniów po ścieżkach wiedzy i wiary do poznania Prawdy.

Święty Jan Paweł II, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy, rozpoczął swoją Encyklikę „Fides et ratio” słowami: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy (…)”. Celem edukacji w szkole katolickiej jest przybliżenie uczniom prawdy o Bogu, poznanie prawdy o otaczającym świecie i prawach, które nim rządzą oraz odkrywanie i uznawanie prawdy o sobie samym, swoim wewnętrznym pięknie i swojej tożsamości. Tak prowadzona edukacja umożliwia uczniom integralny rozwój. Wielka  jest  zatem rola i odpowiedzialność każdego nauczyciela w kształtowaniu osobowości młodego człowieka.

U progu nowego roku szkolnego życzę więc wszystkim nauczycielom, by troska o intelektualny rozwój uczniów, przekaz wiedzy i kształtowanie umiejętności, rozbudziły w uczniach dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie dobra i piękna, przybliżały uczniów do prawdy. Życzę, by proces edukacji w szkole przebiegał w atmosferze szacunku wobec każdego człowieka i wrażliwości na jego potrzeby.

Wam, Kochani Uczniowie, życzę w nowym roku szkolnym czerpania radości ze  zdobywania wiedzy, z rozwijania własnych uzdolnień. Życzę, by systematyczny wysiłek, jaki będziecie wkładać w zdobywanie wiedzy, przyniósł oczekiwane sukcesy. Życzę, by  kontakt z nauką i kulturą zachęcał Was, drodzy uczniowie, do  podejmowania odpowiedzialności za własny rozwój!

Niech cała wspólnota szkolna: nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice, działają jako ludzie sobie bliscy, życzliwi, wzajemnie się wspierający w poszukiwaniu prawdy oraz odkrywaniu piękna i czynieniu dobra. Niech szkoła stanie się miejscem doświadczenia radości i przebaczenia, miejscem budowania Bożego Królestwa Prawdy i Miłości.

W ręce Patronki Stowarzyszenia – Matki Bożej Niepokalanej oraz św. Jana Pawła II,  powierzam wszystkie wspólnoty szkolne i  przedszkolne, powierzam zdrowie duchowe i fizyczne każdego ucznia, nauczyciela i rodzica. Składam w sercu Maryi wszystkie sprawy, problemy i radości oraz obawy i nadzieje nowego roku szkolnego 2020/2021.

Z pamięcią w modlitwie

Maria Chodkiewicz

        Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich