Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich powstało 31 lat temu. Z powodu pandemii dopiero tym roku możliwe jest radosne świętowanie w gronie rodziny SPSK. Jest to znakomita okazja, by przypomnieć kilka faktów z naszej historii.

Troszkę historii.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich powstało na wezwanie Jana Pawła II ku nowej ewangelizacji. Postanowiliśmy realizować ewangelizację przez edukację – poprzez zakładanie i prowadzenie szkół, które będę wychowywały w wartościach, w miłości Ojczyzny i będą jak najlepiej formowały młodego człowieka dla nowego, dorosłego życia. Najpierw powstała Fundacja Misericordia, która prowadziła Katolickie Liceum Matki Bożej Jasnogórskiej. Kiedy już była prawna możliwość zakładania stowarzyszeń zwróciliśmy się z prośbą do księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka o błogosławieństwo dla naszego dzieła. 11 listopada 1990 roku na Jasnej Górze została odprawiona Eucharystia dla inicjatorów SPSK. Wpis do rejestru stowarzyszeń otrzymaliśmy 17 grudnia 1990 r. Naszą patronką od początku działalności jest Matka Boża Niepokalana, której zawierzamy wszystkie sprawy, a świętem patronalnym – 8 grudnia.

Hasłem, które przyświecało nam od początku było „Kształcąc – wychowujemy”. Początkowo – w latach 90 – szkoły do SPSK były to licea ogólnokształcące. W 1999 r. przy liceach zostały założone gimnazja. Dopiero w kolejnych latach – na fali zamykania wiejskich placówek przez władze samorządowe – dołączyły szkoły podstawowe. Obecnie – z 119 placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie 65 to te, których rodzice i nauczyciele zwrócili się do nas z prośbą o ich uratowanie. Szkoły Stowarzyszenia powstają na prośbę społeczności lokalnej. Swoją działalność prowadzimy w 10 województwach.

Misja Stowarzyszenia

Naszą misją jest troska o integralny rozwój osoby w każdej płaszczyźnie rozwoju człowieka: płaszczyźnie fizycznej, moralnej, intelektualnej w tym kulturowej, społecznej – rozumianej jako służba na rzecz dobra wspólnego oraz w płaszczyźnie duchowej. Główną zasadą działań naszych szkół jest uszanowanie prymatu osoby nad działaniem. W maju 2000 r. został opracowany kluczowy dla nas program wychowawczy pod znamiennym tytułem „Beze mnie nic nie możecie uczynić”, w którym osiowe miejsce zajmuje Ewangelia i oparta na niej pedagogika, oparta na personaliźmie chrześcijańskim wg Jana Pawła II. Ważne jest dla nas budowanie wspólnoty – sama nazwa naszego Stowarzyszenia to odzwierciedla: Stowarzyszenie Przyjaciół. Staramy się także przez naszą pracę wychowywać do postawy wdzięczności za otrzymane dobro w rodzinie, szkole, Kościele, Ojczyźnie. Każda szkoła, szczególnie mała wiejska staje się w swojej miejscowości ośrodkiem kultury, spotkań lokalnych, integracji. Począwszy od 2008 roku nasze szkoły realizują w środowiskach lokalnych „Ogniska Patriotyzmu” 11 listopada i 3 maja organizują wspólne śpiewanie dla Ojczyzny, od wielu lat integrują ludzi różnych pokoleń, w tym młodzież wokół symboli i wartości patriotycznych. Na stulecie niepodległości zapłonęło ponad 500 ognisk patriotycznych, zachęcających do wspólnego radosnego świętowania.

Kształcenie i formacja nauczycieli

Formacja nauczycieli jest bardzo ważna, bo tam, gdzie w swoim rozwoju podąża nauczyciel, tam będzie zmierzał uczeń. Staramy się, by nauczyciele naszych szkół podejmowali troskę o własny integralny rozwój we wspomnianych wcześniej płaszczyznach, bo wówczas nauczyciel może być przewodnikiem integralnego rozwoju ucznia. Przede wszystkim organizujemy szkolenia zawodowe nauczycieli dwa razy w roku, ponadto organizujemy wakacyjne wyjazdy formacyjne, w czasie których jest czas na własny rozwój duchowy i na spędzenie dobrego czasu z rodziną. Na wyjazdach formacyjnych przekładamy na język dydaktyki propozycje programu wychowawczego na nadchodzący rok.

W czasie ostatnich wakacji w czterech wyjazdach uczestniczyło ponad 800 nauczycieli. Ponadto nauczyciele i uczniowie uczestniczą w ogłaszanych przez nas wyjazdach pielgrzymkowych. Po odejściu św Jana Pawła II do domu Ojca organizowaliśmy coroczne pielgrzymki uczniów i nauczycieli do Jego grobu w Rzymie, a comiesięczne – do krakowskich Łagiewnik, aby każdego 16 dnia miesiąca modlić się o beatyfikację Największego z Polaków.

Ponadto wspomagamy nauczycieli przez możliwość uczestnictwa w zdalnie prowadzonych wykładach i szkoleniach : „Historia myśli ludzkiej”, „Literatura z duchem”, „Współorganizowanie procesu dydaktycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Persona”- projekt wychowawczo-terapeutyczny wspomagający wychowawców w pracy z uczniami z trudnościami wychowawczymi, „Nasze dziedzictwo”- projekt zajęć z edukacji regionalnej, „Pedagogika sensu”- projekt zajęć wychowawczych z wykorzystaniem elementów logoterapii wg E.V. Frankla i inne. Wakacyjną propozycją dla nauczycieli jest Szkoła Sokratejska -wykłady i warsztaty filozoficzne dla chętnych nauczycieli.

Szkoły z oddziałami integracyjnymi i szkoły specjalne

Odpowiadając na potrzeby rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwinęliśmy szkoły integracyjne i specjalne a w wielu placówkach również przedszkolnych prowadzimy oddziały integracyjne. Prekursorem tych działań jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwiennem pod Bachledówką. Uczniowie tej szkoły mogą kontynuować naukę w Liceum Integracyjnym bądź Technikum w Czarnym Dunajcu lub też w Szkole Zawodowej czy Przyspasabiającej do pracy w Czerwiennem.

Łącznie SPSK prowadzi siedem szkół specjalnych w tym jedno Liceum Specjalne, dwie szkoły branżowe I stopnia , trzy szkoły przyspasabiające do pracy. Łącznie w 64 placówkach Stowarzyszenia prowadzimy 224 oddziały integracyjne.

Zadania współczesnej szkoły

Najważniejszym zadaniem współczesnej szkoły i nauczycieli jest prowadzenie uczniów do prawdziwej mądrości. Jak wiemy mądrość nie jest sumą wiedzy. Zatem nie chodzi tylko o przekaz wiedzy czy informacji lecz wykształcenie w uczniach umiejętności dochodzenia do prawdy. Jest to zarówno przekazywanie prawdy naukowej jak i uczenie myślenia z zastosowaniem obowiązujących zasad logiki. Dążenie do prawdy to przecież zadanie każdego człowieka.

Dzisiejszy uczeń ma dostęp do ogromnej liczby informacji, których często nie potrafi skategoryzować przypisując im wartość prawdy czy fałszu , nie potrafi tych informacji powiązać, zastosować . Informacja więc nie staje się wiedzą prowadzącą do prawdy, czyli nie prowadzi do mądrości.

Rolą wychowawców jest wydobywanie dobra schowanego w sercach wychowanków, jest ukierunkowanie ucznia na czynienie dobra. Wychowawca powinien być zdolny do tworzenia relacji więzi i ufności, by wraz z uczniem odkrywać jego dary i talenty. Wychowawca powinien być osobą dojrzałą w swym człowieczeństwie, widzącym w uczniu jego wartość i godność jako osoby.